اخبارمهم

ترغیب جامعه به فرزندآوری؛ نیازمند ایجاد ساختارهای فرهنگی و اقتصادی
یادداشت؛

ترغیب جامعه به فرزندآوری؛ نیازمند ایجاد ساختارهای فرهنگی و اقتصادی

در دهه های قبل یکی از آشناترین جمله هایی که در حوزه تنظیم خانواده به گوش می خورد شعار دو بچه کافیست بود که در همه جا شنیده و تبلیغ می شد. در همین راستا دولت های وقت ساختار ها و دستوالعمل هایی را جهت نیل به به هدف کاهش جمعیت در دستور کار خود خود قرار می دادند. این مسئله در حالی در کشور روی داد که جمعیت به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه و قدرت ملی محسوب می شود.

اخبار اقتصادی

اخبار سیاسی

آخرین اخبار استان سمنان

یادداشت