شناسایی حساب های تجاری، قدم بزرگ دولت در اصلاح نظام مالیاتی
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:

شناسایی حساب های تجاری، قدم بزرگ دولت در اصلاح نظام مالیاتی

عبدالمجید شیخی با بیان این مسئله که نظام مالیاتی در کشور از ناکار آمدی رنج می برد؛ گفت: اقدام اخیر دولت سیزدهم برای طراحی یک سامانه متمرکز رصد و پایش تراکنش های مالی به اصلاح نظام مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی