تولید ارقام زردآلوی مقاوم به سرما نویدی برای آینده کشاورزی شاهرود است
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان:

تولید ارقام زردآلوی مقاوم به سرما نویدی برای آینده کشاورزی شاهرود است

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان از تولید ارقام زردآلوی تجاری مقاوم به سرما در این مرکز به عنوان نویدی برای آینده کشاورزی شاهرود خبر داد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی