تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 آذر 1401 - 9:24
33 بازدید

جلوه های نازیبا از ورودی های شهر سمنان

به گزارش خبرنگار مرآت؛ از آن جا که مبادی ورودی هر شهر نخستین تصویری از شهر است که بیننده با آن مواجه می گردد و باید معرف ویژگی ها و تجلی عناصر محیطی، اجتماعی و فرهنگی آن شهر باشد اما مبادی ورودی شمالی و شرقی شهرسمنان از کیفیت فضایی  سماندهی مناسبی برخوردار نیست و میتوان گفت شرایط یک ورودی موفق را ندارد.