تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 آذر 1401 - 9:24
501 بازدید

جلوه های نازیبا از ورودی های شهر سمنان

به گزارش خبرنگار مرآت؛ از آن جا که مبادی ورودی هر شهر نخستین تصویری از شهر است که بیننده با آن مواجه می گردد و باید معرف ویژگی ها و تجلی عناصر محیطی، اجتماعی و فرهنگی آن شهر باشد اما مبادی ورودی شمالی و شرقی شهرسمنان از کیفیت فضایی  سماندهی مناسبی برخوردار نیست و میتوان گفت شرایط یک ورودی موفق را ندارد.