تهیه طرح های مرتعداری دربیش از ۲میلیون هکتار از اراضی مرتعی استان سمنان
رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خبر داد:

تهیه طرح های مرتعداری دربیش از ۲میلیون هکتار از اراضی مرتعی استان سمنان

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از تهیه طرح های مرتعداری دربیش از ۲میلیون و ۵۳۷ هزار هکتار از اراضی مرتعی استان سمنان خبر داد.

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی