تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

طراحی انواع نرم افزار های کنترل صنعتی

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

فروش محصولات نیروگاه خورشیدی

آخرین اخبار

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﺁﺭاﺩاﻥ:
۲۸ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ‌التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎهی ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهند
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﺁﺭاﺩاﻥ بابیان اینکه ۲۸ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ‌التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎهی ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهند، گفت: اﺷﺘﻐﺎﻝ این قشر ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﺩﻭﻟﺖ اﺳﺖ.

به گزارش مرآت، غلامرضا کاتب در جلسه شورای اداری گرمسار به میزبانی سالن شهید صبوری فرمانداری این شهر بابیان اینکه اﺷﺘﻐﺎﻝ فارغ‌التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ می‌شود، گفت: ﺳﺎﻝ ۹۶ ﻣﺤﻮﺭ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻮﺩ و بر این اساس ۱۹ ﻫﺰاﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ارزان‌قیمت و ۴۳ ﻫﺰاﺭ و ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸﻮﺭ تزریق‌شده اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻮﺭ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۷ ﺩﺭ ﺣﻮﺯه اﺷﺘﻐﺎﻝ فارغ‌التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ۲۸ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا فارغ‌التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهند.

کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﺁﺭاﺩاﻥ اﺯ اﺟﺮاﻱ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ دانش‌آموختگان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و ابراز داشت: ﺩﻭﻟﺖ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ اﺟﺮاﻱ اﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﺩاﺧﺖ می‌کند.

کاتب ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ اﻣﺴﺎﻝ کاهش‌یافته اﺳﺖ، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ و طرح‌هایی ﻛﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺴﻴﺮ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺩﺭ واحدهای ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، خاطرنشان ﻛﺮﺩ: ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ مسئولیت ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺮﺩاﺧﺖ می‌شود.

طرح یارانه ویژه اشتغال در مناطق محروم کشور

ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ بابیان اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﺡ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﻳﮋﻩ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ، ابراز داشت: ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ارائه ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ارزان‌قیمت اﺟﺮاﻳﻲ می‌شود.

ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اجراﻱ طرح‌های ﻣﺸﻮﻕ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻣﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ، تصریح کرد: مهارت‌آموزی ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄ ﻭاﻗﻌﻲ ﻛﺎﺭ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ برنامه‌های ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮاﻱ ﺗﺤﻘﻖ اﺷﺘﻐﺎﻝ فارغ‌التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ محسوب می‌شود.

وی افزود: ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﻜﻦ و شهرسازی اﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱۸ بالغ‌بر ﺩﻭ ﻫﺰاﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ارزان‌قیمت ﺩﺭ بافت‌های ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺮﺩاﺧﺖ می‌شود.

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻬﺮﻩ نظاﻡ اﺳﻼمی و ﻧﺎﺑﻮﺩی اﻧﻘﻼﺏ ﻫﺪﻑ اصلی ﺩﺷﻤﻦ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ و ﺁﺭاﺩاﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ بابیان اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ و به‌ویژه اﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎنی درصدد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻬﺮﻩ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼمی اﺳﺖ، ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ: دشمنان اﺳﻼﻡ ﺭا منشأ ﺁﺷﻮﺏ ﺟﻬﺎﻧﻲ می‌دانند ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺩاﺭﻱ اﻳﺮاﻥ ﺭا دستگاهی ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ می‌کنند حال‌آنکه خودشان منبع ایجاد جنگ و ناآرامی در جهان هستند.

ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ اﺻﻞ اﻫﺪاﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ اﻧﻘﻼﺏ ﺭا ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ می‌کند، اضافه کرد: اﺗﺤﺎﺩ و ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ دستگاه‌های اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻘﺶ مؤثری ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻑ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﻔﺎ می‌کند.

مهر

انتهای پیام/ع

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه