تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

    
موافقان حجاب در ادارات در سال ۵۹/ اقدامات موسوی و زهرا رهنود
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
میرحسین موسوی که در آن زمان مسئولیت روزنامه جمهوری اسلامی را بر عهده داشت با چاپ عکس معترضین به قانون حجاب اسلامی، سخت به آنان تاخت.

به گزارش مرآت،چهل سال پیش در ۱۴ تیر ۱۳۵۹ زنان بدحجاب روبروی دفتر ریاست جمهوری وقت دست به تجمعی اعتراضی زدند، اما علت این اعتراضات چه بود؟

کمی به عقب برگردیم، امام خمینی ۶ تیر ۵۹ از وضعیت طاغوتی ادارات صحبت کرد. با این سخنرانی موضوع رعایت حجاب اسلامی به بحث داغ کشور تبدیل شد. بعد از این سخنرانی برخی از زنان معترض به فرمایشات امام، دست به تجمعی در اعتراض به رعایت حجاب اسلامی زدند.